12.11.2016, kategorie: Aktuality

Pouť Nového Jeruzaléma v Budišově 14.11.2016 od 17:00

Srdečně zveme na pouť Nového Jeruzaléma, která se uskuteční v pondělí 14.11.2016 od 17:00 v kostele v Budišově.

 

Informace  o pouti Nový Jeruzalém pro farníky v Budišově.

Tento rozhovor jsem otiskl v březnu roku 2000, kdy poutě Nový Jeruzalém začínaly. Upravil jsem v listopadu 2016. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky rád odpovím a přijmu na adrese: jáhen Ladislav Kinc, 59264 Prosetín 79, tel č. 516 463 315, 606 948 970,  e.mail–kinc@dieceze.cz, www.rovecne.farnost

Proč tyto poutě ? Vnější známky katolické víry na Vysočině (účastnící bohoslužeb, jejich věk, počet křtů, svateb, pohřbů, dětí v náboženství, atd.)  – alespoň podle statistik – klesá,  přes veškerou obětavost a  snahu kněží a aktivních laiků.  Je třeba toto vše položit na pevný základ – modlitbu k našemu Pánu, aby On  svou mocí přetvořil naše srdce a dal nám pevnou víru.  Nejjistější, nejsnazší, nejlepší a nejkrásnější cesta k Bohu a víře je Panna Maria.

Máte někde příklad vzor?  Ano.  Několik kněží, kteří dobrovolně odešli do duchovně zdevastovaného pohraničí, pořádají už několik roků  tyto prosebné poutě a výsledky se dostavují.

Kdy se dostaví výsledky v naší oblasti? Nevím.  Když se zamyslíme nad závažností současného stavu, nad tím jak dlouhá léta  rostl  - je nemožné ho zvrátit k lepšímu brzy.  Ale sám fakt, že už se zapojilo více  farností, že ještě chodí na tyto poutě lidé, kteří na sebe berou zodpovědnost za stav a budoucnost Církve  - už je zlepšení.

Jaké jsou úmysly   poutí Nový Jeruzalém?

1) prosba o nová a trvalá  duchovní povolání

2) prosba o obětavé a věrné spolupracovníky  kněží

3) prosba o vzrůst víry v našem kraji

2) prosba o mír a pokoj ve světě a v našich rodinách

5) o život těla a duše pro všechny počaté děti  

6) na smír za hříchy celého světa  

Proč má soška Panny Marie název Matka Lásky? Tento titul  je pro náš kraj velkou ctí.  V Hlubokých Mašůvkách mají Pannu Marii – Matku víry,  ve Vranově  n/Dyjí   - Pannu Marii – Matku naděje.  Na doporučení P.Marka Dundy ThD. a P. Pavla Zahradníčka ThD. jsme dostali pro náš symbol – sošku a obraz  tento krásný titul – Matka Lásky.

Proč se nescházíme na stejném místě? V našem regionu není kromě  Vítochova, Zelené hory, Netína, poutní místo.  Je třeba vnést tuto aktivitu do více farností. Zkušenost je taková – když je slavnost doma, tak na ni lidé jdou, k sousedům jdou jenom ti, kteří chtějí.  Stává se také že mnohdy ani neznáme sousední kostely a farnosti.      

Proč se scházíme l3. v měsíci? 13. je den Panny Marie – zjevení P. Marie ve Fatimě,  atentát na Jana Pavla II.  Nechtěli jsme zasahovat do zavedených prvních mariánských sobot.  Ve Vranově n/D zvolili l5.den v měsíci.  A když si dáme ruku  na své malověrné srdce a přiznáme se – kdo si při pomyšlení na číslo třináct  neřekne – „nešťastné číslo“.  Je třeba tyto pověry odbourávat.

Jak postupovat když bych chtěl, aby  pouť Nový Jeruzalém byla také v naší farnosti? Nejdříve je třeba se na tento úmysl modlit.  Potom je nutné

 

navštívit pana faráře ( V žádném případě ne v neděli dopoledne, kdy má hodně zpovídání a  bohoslužby: „Já mám  čas, na jednání s panem farářem“.  Je jisté že kněz v tuto chvíli k projednávání těchto záležitostí čas nemá!). Povědět mu  nejen o tom co jste zažili, ale také slíbit, že si všechno vezmete na starost a zařídíte co je potřebné. Po obdržení jeho souhlasu se obrátit na jáhna Kince  a on už dohodne ostatní.

Jak se vybírá  hl. celebrant  a kazatel?Toto není jednoduchá záležitost.  Chtěli bychom,  aby věřící poznali co nejširší spektrum kazatelů. Vždy musí  jeho osoba projít  souhlasem místního pana faráře, nejlepší je, když on sám někoho navrhne a  domluví. Záleží také na tom, zda  má  oslovený  čas a dobrou vůli.

Jaké jsou  úkoly  hl. celbranta a kazatele? Povzbudit  Boží lid ve víře promluvou,  určit liturgické  texty, určit  účel peněžní sbírky (byla nazvána „náš společný dobrý skutek“),  představuje se věřícím ve zpravodaji.

Jaké jsou úkoly pro domácí farníky?   Místní pan farář  vítá a loučí se s hosty,  představuje farnost.  Farníci zajišťují výzdobu,  mohou  se představit při bohoslužbě -  schola, lektoři, ministranti, recitátoři a j.

Nejdůležitější  je zapojení farníků do štafety  „ustavičných modliteb“  na výše uvedené úmysly. Ve farním kostele se  modlí každý den   pětidesátkový  sv. růženec  před sochou  Matky Lásky na úmysly NJ.  Obraz P.Marie putuje buď po vesnicích – kaplích a nebo po rodinách nebo k nemocným. Před ním se věřící modlí   min.  jeden desátek sv. růžence denně.  Je třeba při tomto zohlednit také možnosti  jednotlivých farností.

Co znamenají latinská slova, zpívaná při adoraci – Salvator mundi, salva nos?   Je to taková hymna  našich poutí – v překladu  „Spasiteli světa, zachraň nás“

Kdo vybírá hlavního celebranta?  1) místní farář – když ne tak  2) místní farníci – když ne tak   3) jáhen LK.

( Zveřejněno na začátku roku 2005: Na závěr odpověď na otázku – proč jsou tyto poutě?   Církev Kristova ve svém životě prožívá radosti i bolesti.   Za radosti Bohu děkuje a při bolestech  činí pokání a prosí v modlitbě o pomoc.Bolest - v současné době  bolí  ztráta víry (úbytek věřících),  málo duchovních povolání a krize rodin.  Různé místní církve mají různé formy a způsoby pokání a modliteb.  Během přípravy a průběhu Velkého Jubilea  papež Jan Pavel připomněl význam poutí a vyzval k užívání tohoto prostředku na cestě Božího lidu a jednotlivce k prohloubení duchovního života.  Jsou různé způsoby – celosvětové, diecézní, děkanátní, farní, osobní, první soboty, první čtvrtky, fatimské dny, mariánská večeřadla. V našem kraji jsme se pokusili po sesbírání zkušeností odjinud   a jejich využití  v místních poměrech nabídnout věřícím účast na této snad prospěšné a Bohu milé aktivitě, v které doufáme v sílu ustavičné každodenní modlitby na výše uvedené úmysly a jednoměsíčním společném setkání – vše je pouze nabídka k dobrovolné pomoci. Protože Nový Jeruzalém je „putovní“ a uskutečňuje se v různých farnostech, je jeho uskutečnění podmíněno souhlasem místního duchovního správce.

Co dodat na závěr – Bohu díky a díky všem, kteří se dosud zapojili a  pomohli. )

 
 
Nahoru